لیزرآرت تبریز

لیزرآرت تبریز،لیزرارت تبریز،لیزر ارت تبریز،برش لیزری،درب فلزی

ایلیاگستر

ﻃﺮاﺣﻰ – ﺗﻮﻟﯿﺪ – ﺻﺎدرات

ورﻗﻬﺎى ﻓﻠﺰى دﮐﻮراﺗﯿﻮ، درب ﻟﯿﺰرى، ﻧﺮده و…

محصولات و خدمات
فروش و صادرات

بازاریابی و فروش محصولات  در بازارهاي بین المللی، تحقیقات و توسعه فن آ‌وري ها و دانش های جديد از طريق توليد محصولات ويژه صادراتي، تلاش در جهت خوشنامي و ارتقاء برند شرکت و ارزآوری از وظایف اصلی واحد صادرات می باشد.

پروژه ها و نمونه کارها

 تولید انواع محصولات با تنوع در طول محصول (12-3) میلیمتر
تنوع در بسته بندی محصولات در وزن های متفاوت از 500 کیلوگرم الی  2 تن

لیزرآرت تبریز

بــا اســتعانت از حضــرت باریتعالــى بــر آن شــدیم تــا بــا تاســیس ایــن شـرکت کـه در آن از کارآزمـوده تریـن ، متخصـص تریـن و بـا تجربـه تریـن تکنســین هــا و اپراتورهــاى سیســتم هــاى لیــزرى پاســخگوى نیــاز هــاى صنایع و حرفه هاى مختلف باشیم. لیــزرآرت تبریــز پیشــرو در بــرش لیــزرى انــواع فلــزات ، مجهــز بــه پیشــرفته تریــن دســتگاه هــاى بــرش لیــزرى در خدمــت شماســت تــا بهترین تجربه کار در زمینه برش لیزرى را براى شما به ارمغان آورد. شـرکت لیـزرآرت تبریـز بـا در اختیـار داشـتن مدرن تریـن و قوى تریـن دســتگاه هاى بــرش لیــزر، بزرگتریــن مرکــز ارائــه خدمــات بــرش لیــزر فلـزى، در شـمال غـرب کشـور بـه شـمار مـى آیـد و توانایـى همـکارى بـا شـرکت هـاى فعـال در ایـن حـوزه را دارا مـى باشـد تـا بـه صـورت انبـوه در این بازار پاسخگوى نیاز مشتریان خود باشد ایـن مجموعـه جهـت رفـع نیـاز مشـتریان و ارائـه تولیـدات بـا کیفیـت و مرغـوب از مجرب تریـن مهندسـین و متخصصیـن فنـى برخـوردار اسـت و ایـن امـکان را بـه مشـتریان خـود مـى دهـد تـا هیـچ نگرانـى بابـت اجرایـى شدن طراح هاى مد نظر خود نداشته باشند.لیزرآرت تبریز،لیزرارت تبریز،لیزر ارت تبریز،برش لیزری،درب فلزی

با کاربرد محصولات ما آشنا شوید

ﻟﯿــﺰرآرت ﺗﺒﺮﯾــﺰ ﭘﯿﺸــﺮو در ﺑــﺮش ﻟﯿــﺰرى اﻧــﻮاع ﻓﻠــﺰات ، ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾــﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫــﺎى ﺑــﺮش ﻟﯿــﺰرى در ﺧﺪﻣــﺖ ﺷﻤﺎﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮش ﻟﯿﺰرى را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.لیزرآرت تبریز،لیزرارت تبریز،لیزر ارت تبریز،برش لیزری،درب فلزی

Data collection

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Guaranteed ROI

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Always Online

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮى
ﻣﺒﻠﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن
ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻰ

ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر و ﺑﺮش ﮐﺎرى ﻟﯿﺰرى در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎى اﻣﺮوزى ﺷﻬﺮى ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮى رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮى،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪرن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

در ﺷﺮﮐﺖ ﻟﯿﺰر آرت ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻃﺮح دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎى ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ ﻃﺮاﺣﻰ و ﺳﭙﺲ آن ﻫﺎ رو روى ﻓﻠﺰ و ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﻬﺎى ﻓﻠﺰى ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و ﺑﺮاى ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت داﺧﻠﻰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

کاتالوگ محصولات

برای مشاهده روی نام فایل مربوطه کلیک کنیدلیزرآرت تبریز،لیزرارت تبریز،لیزر ارت تبریز،برشکاری،درب فلزی،نرده فلزی

Data collection

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Guaranteed ROI

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

Always Online

Total damage has been caused by the civilians arounf the new apple  store at Wall street.

لیزرآرت تبریز،لیزرارت تبریز،لیزر ارت تبریز،برش لیزری،درب فلزیدعوت به همکاری


لیزرآرت تبریز جهت تکمیل کادر خود در زمینه های مرتبط از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید.

جهت ثبت درخواست همکاری بر روی دکمه درخواست همکاری کلیک کنید و فرم مربوطه تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.لیزرآرت،برشکاری،درب فلزی،نرده فلزی،دکوراسیون داخلی،معماری،برش لیزری

اینجا کلیک کنید

تماس باما


انتخاب بخش
نام
شماره تماس
آدرس ایمیل
متن پیام
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound